Ïðåçèäåíò ÐÔ Ïóòèí ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ ïî âîïðîñó î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå - Поиск - новости науки и техники
Поиск - новости науки и техники

Ïðåçèäåíò ÐÔ Ïóòèí ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ ïî âîïðîñó î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå

Нет комментариев

Загрузка...
Новости СМИ2